De locatierapportage

De Locatierapportage: het proces in beeld

De locatierapportage is een relatief nieuw element binnen Looqin KO. Zoals we in Looqin gewend zijn, is dit onderdeel ontwikkeld in samenwerking met de praktijk. In dit geval hebben we opgetrokken met Carolien en Mare van Kids Society Erica. Beiden zijn werkzaam als orthopedagoog binnen deze organisatie. We staan samen stil bij wat de locatierapportage te bieden heeft.

 

Inhoud & doel

De locatierapportage geeft inzicht in verschillende gebieden van je locatie(s). Zo breng je de ontwikkelgebieden van de locatie in beeld, de sociaal-emotionele ontwikkeling (via welbevinden & betrokkenheid) en de acties die je uitvoert om deze te verbeteren. “Voor ons is dit handig om inzicht te krijgen in het groepsproces.” vertelt Carolien. “…en om de aandachtspunten in beeld te brengen van de individuele groep, en het individuele kind” vult haar collega Mare aan. “We gebruiken de gegevens vanuit de rapportage daarnaast voor de jaarlijkse analyse voor de ISO-certificeringseisen van HKZ.” De locatierapportage is niet alleen handig voor orthopedagogen, maar voor alle medewerkers die iets te maken hebben met kwaliteit-borging of in een coachende functie. Zoals: pedagogisch coaches, leidinggevenden en kwaliteitsmedewerkers.

 

De plek in het proces

Om gebruik te maken van een rapportage, is een voorwaarde dat kinderen gevolgd worden. Zonder ingevulde gegevens, geen overkoepelende analyse. Dit beaamt Mare: “Tweemaal per jaar wordt de screening ingevuld door de pedagogische medewerkers. Op basis van deze gegevens wordt door de orthopedagogen een locatierapportage gemaakt. Op locatieniveau wordt gekeken waar aandachtspunten liggen op het gebied van welbevinden en betrokkenheid, evenals voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen.” Dit geeft inzicht in de locatie op verschillende momenten. Het is ook mogelijk om na verloop van tijd, middels een effecten-rapportage, te zien hoe per periode de ontwikkeling van de groepen verloopt.

 

“Op groepsniveau wordt een beeld gevormd van de kwaliteit van de groep en kunnen groepsinterventies worden ingezet, waar nodig. Dit kan wanneer een groep over- of onderpresteert.” gaat Carolien verder. “Op individueel niveau geeft de locatierapportage informatie over processen die op kindniveau opgepakt kunnen worden door de pedagogisch medewerker, samen met de pedagogisch coach.” vertelt Carolien. “Dit kan gaan om:

  • Het opnieuw onder de aandacht brengen van een (zorg)kind;
  • Het bieden van extra uitdaging aan een kind;
  • Het bieden van extra ondersteuning om welbevinden en betrokkenheid te vergroten;
  • Een kind in zijn/haar ontwikkeling ondersteunen via een ontwikkelingsdomein.”

Handvatten voor kwaliteitsverbetering

De locatierapportage geeft je handvatten om de kwaliteit van je opvang te verbeteren. Het gaat er per slot van rekening om dat kinderen in ontwikkeling komen. “Door op bovenstaande manier te werken, wordt een meer objectief beeld gevormd van de kwaliteit van een locatie evenals van een groep. Hierdoor kunnen op een adequate wijze en tijdig interventies worden ingezet om de kwaliteit te verbeteren.” vertelt Mare. “Na een half jaar wordt hier middels een nieuwe rapportage op teruggekeken, en wordt het proces geëvalueerd. Waar nodig worden doelen bijgesteld of anderszins aangepast/geformuleerd.”

 

Zelf aan de slag? Je vindt de locatierapportage in het beheer van Looqin KO.

 

Aan het woord waren: Carolien van Asseldonk (Kids Society Erica), Mare van de Ven (Kids Society Erica) & Teun van Lith (Looqin).