Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het gaat hierbij om de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen, het inhalen van vertraging of moeilijkheden én ondersteuning voor medewerkers in het onderwijs. Op 24 maart ontvingen alle scholen een brief van de Rijksoverheid waarin de verwachtingen en het tijdpad worden geschetst. 

Het tijdspad in deze brief is opgebouwd uit 3 fasen: 

 

Fase 1: Schoolscan (t/m april 2021) 

In de periode tot en met april neemt elke school een schoolscan af waarmee een probleem- en behoeftenanalyse op leerling- en schoolniveau in kaart wordt gebracht. 

 

Fase 2: Plan van aanpak (april-mei 2021) 

In de maanden april en mei maakt de school een plan van aanpak, op basis van de menukaart die in april beschikbaar komt op de website van de Rijksoverheid. In het plan van aanpak richt de school zich zowel op het directe contact met de leerling als het verhogen van de interne kwaliteit. Hierbij wordt aangeraden om de samenwerking met gemeenten en samenwerkingsverbanden op te zoeken. Het plan van aanpak moet breed gedragen worden waarbij ouders en medezeggenschapsraad als gesprekspartner deelnemen. 

 

Fase 3: Schoolprogramma (mei-juni 2021) 

De conclusies uit de schoolscan en het plan van aanpak worden verwerkt tot een schoolprogramma. Het schoolprogramma loopt in ieder geval in het schooljaar 2021-2022 en in 2022-2023. In het schoolprogramma worden afspraken gemaakt over de manier van monitoring op schoolniveau. Het schoolprogramma hoeft niet aan OCW te worden toegestuurd maar dient wel op de website van de school gepubliceerd te worden. In de loop van 2022 dient de school de schoolscan opnieuw af te nemen om te bekijken of het schoolprogramma de gewenste resultaten oplevert, en of er wellicht een bijstelling nodig is.  

 

Niet alleen op schoolniveau worden resultaten gemonitord, ook op landelijk niveau vindt monitoring plaats.  

 

 

Hoe kan Looqin worden ingezet in het Nationaal Programma Onderwijs? 

 

  • Groepsscreening Looqin PO: 

Goed onderwijs begint met zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor is het van belang dat je kinderen goed observeert en -indien mogelijk- zelf een stem geeft op de vraag waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Door leerlingen goed te observeren en de groepsscreening te vergelijken met eerdere screenings, krijg je op zowel groeps- als leerling niveau een goed beeld van de leerlingen. Scholen die al langer werken met Looqin, kunnen in de evolutie snel zien welke leerlingen zeker goed in beeld moeten blijven.  

 

  • Zelfscreening Looqin2u: 

Vanaf groep 3 raden we aan om naast de screening door de leraar ook een screening Looqin2u (door de leerling) af te nemen en de resultaten te vergelijken met de observaties van de leerkracht. Hierin wordt zichtbaar hoe de leerling zichzelf inschat op het vlak van de sociaal emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Dit is een verrijking van je eigen beeld, wellicht vallen nu kinderen op die je als leraar over het hoofd had gezien.  

 

  • Inzet van Looqin-interventies: 

Kinderen hebben een onwerkelijke tijd achter de rug en kampen nog steeds met lesuitval, het gemis van hun klasgenootjes en velen met het verlies van een dierbare. Onderwijs kan pas plaatsvinden wanneer leerlingen zich prettig voelen en betrokken zijn bij de aangeboden activiteiten. Het zorgen voor een optimaal pedagogisch klimaat is de basis waarmee leerlingen überhaupt tot leren kunnen komen. Looqin biedt een uitgebreide database aan interventies om te werken aan een sterke basis voordat eventuele vertragingen die zijn opgelopen in het lesprogramma kunnen worden aangepakt. Zo lukt het iedere leraar om een veilige pedagogisch basis te bieden waardoor leerlingen op eigen niveau kunnen presteren.  

 

  • Overzicht op leerling, groep- en schoolniveau: 

Van alle Looqin screenings worden rapportages zichtbaar op leerling niveau, groepsniveau en schoolniveau. Alle informatie staat overzichtelijk en begrijpelijk in beeld, zodat daar waar nodig de juiste ondersteuning kan worden geboden. Valt een leerling op in de screening van de leraar of uit de zelfscreening Looqin2u? Dan biedt Looqin de mogelijkheid om de leerling nader in kaart te brengen middels de individuele observaties. Het voordeel hiervan is dat je pas nader op een leerling hoeft in te zoomen wanneer je hier aanleiding toe ziet, en niet vooraf al. Dat bespaart je onnodige administratie. 

 

  • Welke voordelen heeft het werken met Looqin binnen het Nationaal Programma Onderwijs? 

 

Scholen die al langer met Looqin werken, kunnen hun cyclus blijven doorlopen en eenvoudig zien welke groepen of leerlingen gebaat zijn bij ondersteuning. Doordat er meerdere keren per jaar een screening wordt afgenomen, blijft de ‘schoolscan’ on top of mind en komt er voor deze scholen geen extra werk(druk) om de hoek kijken. In de evolutie wordt zichtbaar of er sprake is van een achterstand of probleem in het kader van welbevinden.  

Niet alleen voor leraren is dit prettig, ook voor ouders blijft de visie en werkwijze aansluiten bij wat ze gewend zijn. 

 

Scholen die nog niet met Looqin werken, kunnen in enkele stappen leren hoe zij eenvoudig een screening uitvoeren en hun kinderen in kaart brengen. Bovendien start de school altijd met een gratis proefperiode van 3 maanden. In deze periode is zowel Looqin met alle interventies als Looqin2u beschikbaar.  

 

Het gebruik van Looqin maakt het voor IB’ers en leidinggevenden eenvoudig om zicht te houden op de groepsplannen en individuele plannen (in Looqin ‘groeiplan’ genoemd) waardoor samenwerking en opvolging wordt gestimuleerd.  

 

Looqin is in te zetten binnen elk onderwijsconcept en elke methode. 

 

  • Nader kennismaken? 

In zowel het werken met Looqin als het proces begeleiden op school of bestuursniveau, bieden wij diverse mogelijkheden tot maatwerk. Nader kennismaken? Neem contact met ons op en we plannen graag een teams afspraak om te bespreken welke mogelijkheden we samen kunnen ontdekken. 

 

 

 

Bron: rijksoverheid.nl en slo.nl