Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan

Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan

Je kunt je afvragen waarom je een individueel plan maakt als je met Looqin werkt. Looqin stelt immers de groep centraal, dus waarom een individueel plan?

Zoals besproken wordt in onder andere Pameijer, Van Beukering & De Lange, (2009), heeft een leerkracht met minimaal drie groepsscreenings per jaar een goed zicht op de groep. Aan de hand van de groepsscreening wordt eerst op groepsniveau naar manieren gezocht om de kwaliteit van de gehele groep te verhogen. Echter, er zijn soms kinderen die met de groepsmaatregelen niet voldoende geholpen worden.

In het geval dat een kind niet met interventies op groepsniveau geholpen wordt, kan een leerkracht (vaak in samenspraak met een ib’er of andere deskundige) individuele interventies voorstellen. In Looqin noemen we dit een ‘groeiplan’. Met een groeiplan doorloop je in Looqin meestal de volgende fasen:

  • Overzicht: Wat is er aan de hand?
  • Inzicht: Welke factoren spelen een rol in het probleem?
  • Uitzicht: Welke aanpak gaan we toepassen?

Bij ieder van deze fasen horen bepaalde vragen (van Beukering, & Pameijer, 2014) die je jezelf, een kind of een ouder stelt.

  • Overzicht: onderkennende vragen. Je probeert je zorg of vraag zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Vragen die je daarbij kunnen helpen zijn: Wat is er aan de hand? Hoe lang speelt dit al? Waar zie ik dat het gedrag voorkomt?
  • Inzicht: verklarende vragen. Je gaat proberen uit te zoeken waar de zorg of vraag is ontstaan. Vragen die je kunnen helpen zijn: Hoe is deze situatie ontstaan? Waar komt dit probleem vandaan? Waarom gedraagt dit kind zich zo?
  • Uitzicht: adviserende vragen. Je formuleert acties om met de zorg of vraag aan de slag te gaan. Je kunt je hierbij afvragen: Welke aanpak is nodig? Wat zijn de behoeften van dit kind? Hoe kan ik een taak voor deze leerling uitdagender/eenvoudiger maken?

Meestal speelt een combinatie van zaken. Looqin houdt deze structuur ook aan. Middels een groeiplan werken we vanuit een aandachtspunt via observaties naar actiepunten, die na een periode van uitvoering worden geëvalueerd.

  • Overzicht: wat speelt er? Formuleer een aandachtspunt
  • Inzicht: welke factoren spelen een rol? Onderzoek dit via verschillende observatieformulieren
  • Uitzicht: welke aanpak gaan we toepassen? Trek conclusies uit de balans en formuleer actiepunten
  • Na een periode van uitvoering evalueer je je actiepunten.

Kortom: je gebruikt het individuele plan, omdat het kind niet genoeg profiteert van je interventies op groepsniveau. Je neemt het individuele kind onder de loep, waarbij aandacht is voor de stimulerende en belemmerende factoren, die je kunnen helpen bij het formuleren van actiepunten. Bedenk in elke fase (bij formuleren, uitvoeren en evalueren) in hoeverre er afstemming met de leerling plaatsvindt. (Paardekooper & Pameijer, 2012).

Literatuur:

Van Beukering, T. Pameijer, N. (2014). HGW cyclus op leerling niveau. Geraadpleegd op 09-01-2020, van https://wij-leren.nl/hgw-handelingsplannen.php.

Paardekooper, E., & Pameijer, N. (2012). Individueel plan. Jeugd in School en Wereld, 96, 25-28.

Pameijer, N., Van Beukering, T., & De Lange, S. (2009). Handelingsgericht werken: Een handreiking voor het schoolteam. Leuven: Acco Uitgeverij.