Vraag het de kinderen!

Looqin2u – beschikbaar voor gebruikers van Looqin PO

Wie kan er beter antwoord geven op hoe kinderen het maken in jouw organisatie, dan kinderen zelf? Hoe fijn is het voor kinderen om serieus genomen te worden en een stem te krijgen in het verbeteren van het schoolklimaat?

 

Scholen zijn in het kader van de zorgplicht (Ministerie van OCW, 2016) verplicht om ieder jaar de sociale veiligheid van hun kinderen in beeld te brengen. Met dit beeld kan vervolgens beleid worden ingericht op het verbeteren van de sociale veiligheid. Een school kiest zelf een instrument om de sociale veiligheid in kaart te brengen, zolang dit voldoet aan de wettelijke eisen. De onderwijsinspectie houdt zicht op dat iedere school een meetinstrument inzet om aan het beleid te werken.

 

Looqin kijkt naar de brede ontwikkeling van een kind. Looqin2u bevraagt leerlingen over hun welbevinden, sociale veiligheid, betrokkenheid en competentiebeleving. Deze zelfscreening is een aanvulling van Looqin PO.

 

Kinderen brengen heel wat dagen van hun jonge leven door op school. Iedereen is ervan overtuigd dat die dagen zo zinvol mogelijk ingevuld moeten worden. De school moet ertoe bijdragen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers in deze maatschappij. Beleidsmakers, leerkrachten, inspecteurs, directeurs zijn druk in de weer met die vraag naar ‘kwaliteit’. Een belangrijke gesprekspartner wordt in deze discussie vaak vergeten: de kinderen zelf. Hen vragen hoe zij zich voelen op school en wat zij vinden van het onderwijsaanbod dat ze krijgen, is nog niet vanzelfsprekend.

 

De zelfscreening van Looqin geeft kinderen van de basisschool een stem in het proces van kwaliteitsevaluatie. Het biedt de mogelijkheid om de mate van tevredenheid van kinderen systematisch in kaart te brengen. Daarnaast zorgt de zelfscreening ervoor dat leerkrachten en directies gaan nadenken over de leef- en leeromgeving die ze op school bieden. Door het perspectief van kinderen mee te nemen ontdekt men hoe die ‘omgeving’ beter kan aansluiten op de behoeften en wensen van kinderen. Tegelijk leren kinderen dat zij voor hun eigen belangen kunnen en mogen opkomen en ervaren ze dat zij inspraak en impact kunnen hebben.

 

Tips voor een afname van Looqin2u:

Een goede voorbereiding is het halve werk!

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een geslaagde uitvoering. Plan de afname zo dat de kinderen in alle rust met de vragenlijst aan de slag kunnen.

Tijdens de afname is het van belang dat kinderen zich prettig voelen. Respecteer hun privacy door zo te gaan staan dat je niet op hun scherm kunt kijken.

Probeer de uitleg zo helder mogelijk te houden, blijf tijdens de screening aanwezig en beschikbaar voor vragen.

 

Let op (onbewuste) vooroordelen.

Iedereen heeft ze; vooroordelen. Zo zal het ook bij de kinderen zijn. Wanneer er net een opstootje is geweest op het plein, is de kans groot dat de kinderen zullen invullen dat er vaak een opstootje is op het plein. Heeft de meester net een leuke grap gemaakt, dan zal de vraag over de meester vaker positief worden beantwoord.

Let op deze vooroordelen. Maak het bespreekbaar. Gebruik veel herenbare voorbeelden waardoor de kinderen leren reflecteren op wat ze ervaren.   

 

Vragenlijsten passend bij de leeftijd van de kinderen.

De vragenlijsten zijn niet identiek; er wordt verschil gemaakt tussen kinderen uit lagere en hogere groepen betreft antwoord categorieën. Kies de vragenlijst die het best bij je groep past!

 

Sociale wenselijkheid

Sociale wenselijkheid gaat over het fenomeen dat kinderen een antwoord kiezen waarvan ze denken dat de leraar het graag wil horen. Vaak zet dit antwoord het kind in een positief daglicht. We meten in dat geval niet wat we zouden willen meten. Wat kun je doen om deze sociale wenselijkheid zoveel mogelijk te verminderen? Neem de tijd om het doel van de meting zoveel mogelijk te verhullen. Geef aan dat er geen goede of foute antwoorden zijn.

 

Hele groep of een steekproef?

Je kunt zelf kiezen of je een steekproef doet (enkele kinderen uit de groep) of de volledige groep. In het laatste geval ben je zeker van een goede afspiegeling van je school. Kies je voor een steekproef, zorg dan voor een afspiegeling van je werkelijke populatie in leeftijd en verdeling jongens-meisjes.

 

Afname afgerond, wat nu?

Neem de tijd om conclusies te trekken en neem de uitkomsten mee als input voor het beleid op sociale veiligheid. Looqin2u is geïntegreerd in Looqin. Wanneer de screening van Looqin2u niet geanonimiseerd is afgenomen, worden de gegeven antwoorden van de kinderen zichtbaar voor de leraar in spoor 2. Een nog completer beeld van élke leerling voor een optimale begeleiding van de leerling!

 

Heeft het gebruik van Looqin2u jou een breder beeld gegeven over de beleving van kinderen? Dan lezen we dat graag. hello@looqin.co.