Vrijheid in keuze kindvolgsysteem voor kleuters!

Al enige tijd was er onduidelijkheid in onderwijsland. Scholen zouden volgens het nieuwe voorstel (per 1 augustus 2022) kleuters niet meer op een schoolse manier mogen toetsen. Daarnaast gingen er geruchten rondom het gebruiken van een door de Expertgroep PO-genormeerd instrument, om kleuters te volgen in hun ontwikkeling. Tijd om enkele feiten op een rijtje te zetten.

 

Wat vertelt de huidige wetgeving?

De wet op het primair onderwijs geeft aan dat “… Scholen gebruiken een LVS waaruit de vorderingen in kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, groep en de school. Het LVS bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling meten in ieder geval op het gebied van Nederlandse taal en rekenen/wiskunde.” (Artikel 8, punt 6).

 

In de kamerbrief uit 2018 stond dat het verplicht was om goedgekeurde observatie-instrumenten in de kleuterperiode in te zetten. Die informatie klopt niet (geeft OCW zelf aan). Scholen maken zelf een afweging op welk moment zij goedgekeurde LVS-toetsen inzetten in de basisschoolperiode. Dat kan vanaf groep 1, maar is niet verplicht.

Wanneer verandert de wetgeving?

Let op! Het nieuwe voorstel ligt bij de tweede kamer, er is nog geen zekerheid wanneer de wet wordt ingevoerd. De wijziging wordt meegenomen in een heel pakket wijzigingen dat naar aanleiding van de evaluatie van de wet Eindtoetsing PO wordt doorgevoerd. Deze wijzigingen worden nu geschat op dat ze op 1 augustus 2022 van kracht gaan.

Wat betekent de nieuwe wetgeving in de praktijk?

Het nieuwe wetsvoorstel bevat 2 belangrijke wijzigingen voor het volgen van kinderen op de basisschool:

  1. LVS-toetsen worden nu goedgekeurd door de Expertgroep toetsen PO, straks worden deze erkend door het CvTE. Er is dan geen sprake meer van een goedkeuring, maar van een erkenning. Hier merk je als school in de praktijk niets van.
  2. Schoolse toetsen voor het volgen van kleuters zijn niet meer toegestaan. Observatie-instrumenten zijn dat wel. Je mag dus geen schoolse kleutertoetsen meer afnemen.

 

Waar kijkt de inspectie naar?

De school is verplicht om vanaf binnenkomst van de leerling te werken met een leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 3 worden kennis en vaardigheden van leerlingen minimaal op het gebied van Nederlandse taal en rekenen/wiskunde gemeten. Vaak wil je daar als school nog gebieden aan toevoegen of accenten leggen.

 

De onderwijsinspectie kijkt met name of de school systematisch de kinderen volgt in hun ontwikkeling. Welk instrument je daarvoor gebruikt, daarin ben je vrij om een weloverwogen keuze te maken. Het is dus niet verplicht om een goedgekeurd (of erkend) volgsysteem te gebruiken. De inspectie zal met name letten op of je kleuters een uitdagend en beredeneerd aanbod biedt. Ze zullen je eventueel ook vragen te onderbouwen waarom je op bepaalde leeftijd kiest om kinderen te toetsen.

 

Conclusie

Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie is het niet verplicht een goedgekeurd (of erkend) instrument in te zetten bij kleuters. De keuze is aan de school zelf. Wanneer je kiest om kinderen van een bepaalde leeftijd te toetsen, dan wordt sterk aangeraden om een leerlingvolgsysteem te kiezen dat is goedgekeurd of erkend.

 

Benieuwd naar welke kindvolgsystemen beschikbaar zijn? Het SLO heeft een analyse gemaakt van verschillende systemen. 

 

 

Meer lezen over dit onderwerp?

https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/kindvolgsystemen/ 

 

https://www.wsk-kleuteronderwijs.nl/kerngroep/de-huidige-en-beoogde-regels-omtrent-observatie-instrumenten-voor-kleuters/